Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
  
Godzina: 
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
niedziela, 23 lipca 2017, 204 dzień roku, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy
Herb
Informacje z Polski     |     Informacje ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w:  Strona główna / Kierownictwo Urzędu / Sekretarz Gminy
Mazowiecka Izba Rolnicza
KRUS
LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej
WFOŚiGW
promocja hali sportowej
Prezentacja
Wojsko Polskie
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Codziennik Prawny
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Krajowa Izba Gospodarcza
Mikroporady
Fotogaleria
Pogoda


licznik odwiedzin:  0193175

Sekretarz Gminy

 

Funkcję Sekretarza sprawuje mgr inż. Krzysztof Kacprzycki
Tel: 29 7176721

Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do podstawowego zakresu działania Sekretarza Gminy należy:

 • zastępowanie Wójta w razie nieobecności /choroba, urlop lub inna ważna przyczyna/,
 • dbanie o prawidłową realizację budżetu po stronie dochodów i wydatków,
 • koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem czynności związanych z realizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 • poszukiwanie informacji (w internecie oraz z innych źródeł) na temat możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz potrzebnych na realizację inwestycji i remontów na terenie gminy
 • sporządzanie wniosków i innych dokumentów mających na celu pozyskanie środków finansowych z zewnątrz,
 • przeprowadzanie przetargów zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji zadań z wykorzystaniem środków finansowych z zewnątrz,
 • sporządzanie wniosków o płatność,
 • prowadzenie - monitorowanie realizowanych inwestycji i remontów,
 • koordynacja i nadzór nad przygotowywaniem planów rozwoju gminy i studiów wykonalności projektów,
 • przygotowywanie projektów umów na realizację zadań inwestycyjno - remontowych,
 • bieżąca kontrola realizacji zawartych umów w zakresie inwestycji i remontów,
 • współpraca z innymi stanowiskami i wykonywanie czynności, sporządzanie dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie spraw wynikających z przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,
 • nadzór i realizacja zadań w zakresie budowy, remontu budynków i lokali administracyjnych Gminy,
 • prowadzenie ksiąg budynku Urzędu Gminy i świetlic,
 • sporządzanie protokołów odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytku,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu inwestycji i remontów,
 • stwierdzanie własnoręczności podpisu oraz potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem,
 • dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników.
 • organizowanie pracy Urzędu i zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania,
 • przygotowywanie dla Wójta Gminy propozycji tematów na sesje Rady Gminy,
 • dbanie o poprawność formalno-prawną przygotowywanych spraw i decyzji,
 • informowanie Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych oraz wnioskowanie o zastosowanie kar dyscyplinarnych,
 • wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta,
 • współpracowanie z Radą Gminy, odpowiedzialność za właściwe przygotowywanie materiałów pod obrady Sesji Rady Gminy,
 • opracowywanie projektów Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy, innych regulaminów dotyczących działalności Urzędu Gminy oraz projektów zmian tych aktów w miarę potrzeb,
 • nadzór nad przygotowywaniem, kompletowaniem i przekazywaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz innych materiałów na sesje Rady Gminy,
 • nadzorowanie poprawności prowadzenia spraw i wydawania decyzji zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,
 • opracowywanie projektów zarządzeń i okólników,
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych /wspólnie ze Skarbnikiem Gminy/,
 • prowadzenie spraw związanych z bhp i ppoż. w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,
 • stwierdzanie własnoręczności podpisu oraz potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem,
 • nadzorowanie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
 • obsługa systemu informacji prawnej „LEX”,
 • ochrona systemów i systemów teleinformatycznych,
 • zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych,
 • nadzór nad opracowywaniem zakresów czynności i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • prowadzenie racjonalnego gospodarowania etatami i funduszem płac,
 • prowadzenie spraw planowania pracy,
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie Gminy,
 • nadzór nad kompletowaniem dokumentacji z obrad Rady Gminy,
 • przedstawianie Wójtowi Gminy propozycji do powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych które wynikły po opracowaniu Regulaminu Organizacyjnego,
 • rozpisywanie korespondencji przychodzącej na poszczególne stanowiska pracy, po uprzednim zapoznaniu się z korespondencją przez Wójta,
 • nadzór nad terminowością realizacji zadań przydzielonych pracownikom,
 • koordynacja pracy w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • nadzór nad poprawnością, terminowością i przygotowaniem projektów zarządzeń Wójta,
 • prowadzenie nadzoru i koordynacji nad realizacją wniosków i zarządzeń,
 • koordynacja i nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem pomieszczeń oraz zakupem środków trwałych na wyposażenie Urzędu,
 • nadzorowanie zadań wspólnych wyznaczonych pracownikom w dalszej części Regulaminu, a dotyczących:
  a) wnikliwego, terminowego, zgodnego z prawem rozpatrywania spraw z zakresu administracji, skarg i wniosków obywateli,
  b) współdziałania z komisjami Rady Gminy,
  c) realizacji zadań wynikających z uchwał Rady Gminy,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznej na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy,
 • prowadzenie analizy i oceny rynku pracy w gminie,
 • współpraca z Radą i jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz sołectwami,
 • współpraca z sąsiednimi Gminami w zakresie funkcjonowania Urzędu i Gminy,
 • czuwanie nad prawidłowym i aktualnym stanem tablic informacyjnych w budynku Urzędu,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

Piotr Jasiński
BIP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Facebook
Mapa Gminy
23 lipca 2017
niedziela
204 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Sławy, Sławosza, Żelisławy
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.

Urząd Gminy w Szelkowie, Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków, pow. makowski, woj. mazowieckie
tel.: 029 71 76 001, fax: 029 71 76 004, email: szelkow@gmina.pl; ug_szelkow@wp.pl, http://www.szelkow.pl
NIP: 757-10-08-180
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI