Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
  
Godzina: 
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
niedziela, 23 lipca 2017, 204 dzień roku, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy
Herb
Informacje z Polski     |     Informacje ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w:  Strona główna / Kierownictwo Urzędu / Skarbnik Gminy
Mazowiecka Izba Rolnicza
KRUS
LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej
WFOŚiGW
promocja hali sportowej
Prezentacja
Wojsko Polskie
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Codziennik Prawny
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Krajowa Izba Gospodarcza
Mikroporady
Fotogaleria
Pogoda


licznik odwiedzin:  0193175

Skarbnik Gminy

 

Funkcję Skarbnika sprawuje Alicja Malinowska
Tel: 29 7176738

Do podstawowego zakresu działania Skarbnika Gminy należy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na:
  a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów finansowych,
  b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości finansowej,
  c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególnych pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy,
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Urzędu,
 • wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta Gminy, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • kierowanie pracą podległych pracowników,
 • dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
  b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostki oraz ich zmian,
  c) następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań;
 • realizowanie wydatków zgodnie z zapisami zawartymi w budżecie gminy pod względem finansowym i rzeczowym.
 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • opracowywanie projektu budżetu oraz gospodarki pozabudżetowej i przedkładanie go do uchwalenia przez Radę oraz przygotowanie projektów uchwał w sprawach uchwalenia budżetu,
 • przekazywanie pracownikom Urzędu wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego,
 • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy:
  a) opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie,
  b) realizacja zadań w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz podejmowanie działań zmierzających do prawidłowej realizacji budżetu,
  c) dokonywanie okresowych ocen wykonywania dochodów i wydatków budżetowych,
  d) dokonywanie bieżącej analizy budżetu i informowanie Wójta o jej wynikach,
  e) czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej,
  f) opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu,
 • prowadzenie nadzoru i kontroli w sprawach finansowych i w tym celu przygotowanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych,
 • zapewnienie ochrony mienia komunalnego poprzez kontrolę ze wskazaniem działania w zakresie tej ochrony,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować zobowiązania pieniężne i informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie o sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować,
 • nadzorowanie rozliczenia z sołtysami,
 • nadzorowanie zarządzania mieniem sołeckim,
 • realizowanie ustaw o dochodach i finansach gmin, o podatkach i opłacie skarbowej oraz innych związanych z gospodarką finansową Gminy,
 • współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową i właściwym Urzędem Skarbowym w zakresie planowania i wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz w planowaniu rozliczeń z budżetem przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych, powiązanych z budżetem,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
 • przeprowadzanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
 • badanie i prognozowanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych dla gminy,
 • przygotowywanie analiz i opinii w sprawach związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych przez placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną, GOPS, OSP oraz inne jednostki,
 • opracowywanie rocznych planów przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń zadań inwestycyjnych,
 • prowadzenie ewidencji, amortyzacji i rozliczeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego, bilans,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, z Urzędem Skarbowym, z ZUS-em, z pracownikami,
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych,
 • wykonywanie planów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem wydatków,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów budżetu gminy, GOK- u, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych,
 • prowadzenie rozliczeń dochodów gminy z Urzędem Skarbowym,
 • rozliczanie wpływów dotyczących budżetu Państwa,
 • wystawianie faktur VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu inwestycji i remontów,
 • dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników,
 • opracowywanie zakresów czynności dla podległych pracowników,
 • odpowiadanie pod względem prawnym za prowadzone sprawy finansowe.
Piotr Jasiński
BIP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Facebook
Mapa Gminy
23 lipca 2017
niedziela
204 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Sławy, Sławosza, Żelisławy
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.

Urząd Gminy w Szelkowie, Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków, pow. makowski, woj. mazowieckie
tel.: 029 71 76 001, fax: 029 71 76 004, email: szelkow@gmina.pl; ug_szelkow@wp.pl, http://www.szelkow.pl
NIP: 757-10-08-180
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI